change font dimension

A- A A+

change layout site

change the site contrast

screen reader

Albania

National Information Centres

Qendra e Shërbimeve Arsimore
Center for Educational Services

Blv. "Zhan D' Ark", Nr.23
Tirana, Albania

E-mail: Aurora.Balliu@qsha.gov.al
Website: http://qsha.gov.al/
Head of Centre: Ms. Aurora Balliu - Head of Enic - Albania

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Link(s): Albanian
Agjencia e Sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë

Link(s): English

Përmbledhje e akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencore në ial në Republikën e Shqipërisë
An overview/summary of the legal acts and bylaws in the field of Higher Education and Scientific Research in the HEI-s in the Republic of Albania:

Link(s): Albanian
Ligji nr.10171 "PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"
Law nr. 10171 "For the regulated professions in the Republic of Albania", as amended.

Link(s): Albanian, Albanian, Albanian, Albanian
Ligji nr. 69/2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikë e Shqipërisë"
Law "For the pre-university education system in the Republic of Albania":

Link(s): Albanian

Lista e Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik në Republikën e Shqipërisë
The List of Public and non-Public Higher Education Institutions operating in the Republic of Albania (including closed HEI-s) can be found at:

Link(s): English, Albanian

List of currently accredited Higher Education Institutions in the Republic of Albania:

Link(s): English

Framework

KORNIZA SHQIPTARE E KUALIFIKIMEVE
LIGJ
Nr.10 247, datë 4.3.2010
PËR KORNIZËN SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE
Law No 10 247 date 4.3.2010
Albanian Qualifications Framework

Link(s): Albanian
Ligji nr. 23/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për kornizën shqiptare të kualifikimeve”.
Provides all the information on Albanian Qualifications Framework.

Link(s): Albanian
Skema e sistemit të arsimit të lartë në Shqipëri.
Schema on Higher Education System in Albania.

Link(s): Albanian

Self-Certification

The official web site of Albania's Quality Assurance Agency in Higher Education:

Link(s): English

Ligji nr. 8834, datë 22.11.2001 "Për ratifikimin e “Konventës për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në europë” (Lisbonë, 1997).
The legal framework and the necessary information about the procedure of the diploma recognition; the application form is to be found at.

Law on the retification of Lisbon Convention.

Link(s): Albanian, Albanian

Responsible organisation

Information on DS (legislation, template, chart, etc)

Udhëzimi nr. 10, datë 30.03.2020 i Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë “Për përcaktimin e elementëve përbërës, formën e diplomës, ose certifikatës të lëshuar nga Institucionet e Arsimit të Lartë dhe procedurës së regjistrimit të tyre në regjistrin shtetëror të diplomave dhe certifikatave për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor”.
Instruction "On the elements and registration of Diploma Form".

Provides all the information, documents and procedure on the registration of diploma form.

Link(s): Albanian
Udhëzim nr. 11, datë 02.4.2020 Për përcaktimin e përmbajtjes dhe të formës së suplementit të diplomës.
Instruction on Diploma Supplement.

Provides all the information and the template of Diploma Supplement.

Link(s): Albanian

Recognition of qualifications held by Refugees

In line with the stipulation of the Lisbon Convention, Albania (Ministry of Education and Sports) has adopted the new instruction no. 21/2021 "On the criteria and procedures for recognition in the Republic of Albania of diplomas, certificates scientific degrees, and academic titles issued by foreign institutions of higher education and other authorized institutions"  

In Albania refugees may apply for the recognition of their qualifications for purposes of work or further studies through simple procedures and free of charge.

In chapter IV is provided the procedure for the recognition of qualifications held by refugees.


Link(s): Albanian

TOP